Dział Kontroli Jakości

Kierowanie/nadzór

Zwiń

Nasz zespół specjalistów może wykazać się doświadczeniem w zapewnieniu jakości, nadzoru nad produkcją i planowaniem produkcji. W przypadku problemów z jakością prac projektowych, produkcyjnych, montażowych Służymy pomocą w zakresie: kontroli jakości, nadzoru i odbioru podczas całego procesu produkcji, włącznie z odbiorem końcowym i dokumentacją jakościową.

Badania Mikroskopem SFM

Czym jest mikroskop SFM?
Mikroskop sił atomowych (tzw. skaningowy mikroskop sił) jest narzędziem badania struktury powierzchni wykorzystującym sondę mechaniczną w kontakcie z powierzchnią. Zasada działania mikroskopu polega na przyciąganiu lub odpychaniu sondy przez siły międzyatomowe. Mikroskop umożliwia przeprowadzenie badania na miejscu, dzięki czemu natychmiastowo można określić stan techniczny materiałów.

Badania
Wraz z naszym partnerem ETD Consulting, przy pomocy mikroskopu SFM jesteśmy gotowi przeprowadzić dla Państwa badania metalurgiczne i materiałowe w zakresie oceny pozostałego czasu eksploatacji oraz oceny stopnia degradacji materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania.

Zalety mikroskopu SFM

 • przygotowanie powierzchni do wykonania badania jest identyczne jak w przypadku konwencjonalnej repliki
 • w odróżnieniu od mikroskopii optycznej lub elektronowej, skany SFM są trójwymiarowe, co oznacza, że mogą dać szczegóły chropowatości powierzchni lub głębokości pustki.
 • SFM może mierzyć głębokość i objętość pustki.
 • SFM jest urządzeniem mobilnym, dzięki czemu może być wykorzystywane podczas produkcji, montażu oraz na obiekcie
 • zdjęcia uzyskane podczas analiz wykonane są w lepszej rozdzielczości niż w przypadku elektronowego mikroskopu skaningowego
 • SFM jest szczególnie przydatny do oceny elementów wykonanych z nowoczesnych stali martenzytycznych, takich jak X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2.

Audyty i certyfikacja wyrobów i hut

Szukając nowych producentów, bądź dostawców często problemem jest określenie poziomu przygotowania organizacyjnego i technicznego potencjalnego dostawcy jakości danego podmiotu. Poleganie na samych certyfikatach jakości (np. ISO) nie daje pełnej informacji o przygotowaniu dostawcy do realizacji procesów produkcyjnych. Dlatego przed rozpoczęciem projektu należy sprawdzić czy dostawca jest w stanie spełnić Państwa wymagania techniczne i jakościowe.

Mazur Energy posiada doświadczenie w audytowaniu dostawców. Na podstawie szczegółowej listy sprawdzającej, oceniamy poziom przygotowania technicznego i organizacyjnego danego dostawcy. W razie konieczności możemy przeprowadzić audyty wspólnie z Państwa pracownikami Działu Kontroli Jakości. W szczegółowym, pisemnym sprawozdaniu zawierającym dokumentację fotograficzną i nasze końcowe zalecenia, otrzymacie Państwo ocenę audytowanego dostawcy.

W skład pełnego audytu wchodzą:

 • referencje
 • możliwości produkcyjne zakładu
 • procesy technologiczne produkcji
 • identyfikowalność produktu
 • maszyny i urządzenia produkcyjne
 • jakość produktu
 • kwalifikacje pracowników
 • laboratorium zakładowe
 • zdolności produkcyjne
 • dostawcy półwyrobów
 • kontrola międzyoperacyjna/końcowa

Huty są audytowane w zakresie produkcji przez Jednostki Notyfikujące, według Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE i WUDT/UC/2003.

Nadzór spawalniczy

Aby proces spawalniczy mógł przebiec prawidłowo, bardzo ważne jest, aby w sposób właściwy przeprowadzić nadzór spawalniczy. Spawanie w wielu firmach jest powszechnie stosowanym procesem do produkcji wielu wyrobów. Często są to zaawansowane procesy, które wymagają kompleksowego podejścia do klienta.

Wysokie wymagania jakościowe dotyczą przede wszystkim złączy spawanych na takich konstrukcjach jak: zbiorniki ciśnieniowe, elementy kotłów, rurociągi.

Mazur Energy zapewni Państwu kompleksową pomoc w zakresie uprawnień, zgodnych z obowiązującymi normami

Nasze usługi w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem, modernizacją i naprawą elementów rurociągowych oraz zbiorników obejmują:

 • badania nieniszczące połączeń spawanych,
 • doradztwo techniczne w spawalnictwie,
 • opracowanie WPS-ów i WPS-ów,
 • nadzory spawalnicze , inspekcje spawalnicze,
 • tworzenie dokumentacji spawalniczej (WPS, Plan Kontroli i Badań, Plan Spawania, Plan Zapewnienia Jakości, procedury jakościowe, instrukcje robocze, dzienniki spawania i inne),
 • opracowywanie dokumentacji do wdrożenia i kwalifikowaniu technologii spawania (WPQR),
 • badania wizualne VT2 i penetracyjne PT2 złączy spawanych,
 • stały nadzór nad procesami spajania Głównego Spawalnika w zakresie normy PN EN ISO 14731,
 • weryfikacja umiejętności spawaczy (site-test), egzaminowanie spawaczy,
 • przygotowanie do audytów IS, UDT, SLV, TUV,

Nadzór jakościowy nad wykonawstwem

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia do procesu nadzoru jakościowego, dlatego też firma Mazur Energy indywidualnie przygotowuje dla każdego projektu plany kontroli i odbioru, które zawierają wymogi wg norm, dyrektyw i dodatkowych wymagań sformułowanych przez klienta oraz dodatkowych badań prowadzonych przez ME, które nie zawierają wyżej wymienionych wymogów .

Nasza wyspecjalizowana kadra inżynierów dokonuje odbiorów międzyoperacyjnych oraz końcowych, które prowadzą do przygotowania dokumentacji jakościowych.

Mazur Energy zajmuje się nadzorem w zakresie:

 • spawalnictwa
 • dostaw
 • wytworzenia
 • montażu

Odbiory jakościowe/kontrola dokumentacji

Każdy odbiór jakościowy zawiera zestawienie operacji kontroli jakości wyrobu na podstawie wymagań kontraktu, zamówienia. Kontrola jakości każdej operacji technologicznej wyrobu jest potwierdzana w Przebiegu Kontroli Jakości podpisem i stemplem inspektora Kontroli Jakości.

Ocena zgodności projektu:

 • Przestrzeganie przepisów zgodnie ze specyfikacją i planami jakości
 • Sprawdzanie materiałów i procesów produkcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową
 • Nadzór jakościowy nad wykonawstwem

Pełnienie nadzoru jakościowego nad:

 • formą, zgodnością oraz identyfikowalnością wyrobów na każdym etapie wytwarzania zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami dokumentacji jakościowej
 • pracami prowadzonymi na obiekcie, szczególnie prac związanych z procesami specjalnymi, tj. spawanie, gięcie, obróbka cieplna, obróbka mechaniczna,
 • procesem kompletacji dokumentów oraz sprawdzenia otrzymanej dokumentacji i przygotowania dokumentacji odbiorowej dla Jednostki Notyfikowanej.
 • terminowością wykonywanych prac, harmonogramowaniem remontów i modernizacji oraz napraw

Odbiory jakościowe finalne z Jednostkami Notyfikującymi

Odbiory jakościowe prowadzimy z Jednostkami Notyfikującymi zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE lub zgodnie z Warunkami Technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT/UC/2005).